Všeobecné obchodné podmienky

spoločnosti KONPeT-PC, s.r.o., Košická 2, 010 65 Žilina, IČO: 36 437 832

 

 

 

Vymedzenie pojmov a vzťahov

 

 • Všeobecné obchodné podmienky sa vzťahujú na všetky obchodno-právne a iné vzťahy vyplývajúce z používania aplikácie „Vernosť“, ktorá je duševným vlastníctvom spoločnosti KONPeT-PC, s.r.o., Košická 2, 010 65 Žilina, IČO: 36 437 832, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 16969/L (ďalej len „spoločnosť“).

 

 • Všeobecné obchodné podmienky obsahujú podrobnú špecifikáciu aplikácie „Vernosť“, spôsobu jej používania, ako aj práv a povinností osôb, ktoré vstupujú do právneho vzťahu so spoločnosťou a úpravu právnych vzťahov pri užívaní aplikácie „Vernosť“.

 

 • Všeobecné obchodné podmienky sú záväzné pre spoločnosť, ako aj pre užívateľov aplikácie „Veronosť“, ktorí majú možnosť sa s týmito oboznámiť pri prvom použití aplikácie „Vernosť“. Potencionálny kupujúci akceptuje záväznosť týchto všeobecných podmienok, pričom osobitný súhlas s ich znením vyjadruje pri prevzatí aplikácie „Vernosť“.

 

 • Definícia pojmov:

 

Aplikácia „Vernosť“ je aplikácia pre smartphone, ktorú je užívateľ oprávnený si stiahnuť prostredníctvom domény APP STORE alebo GOOGLE PLAY. Aplikácia „Vernosť“ predstavuje vernostný systém, ktorý nahradzuje papierové kartičky a razidlá, ktoré ku kartičkám patrili za účelom šetrenia životného prostredia a zvýšenia komfortu užívateľov a podniku.

 

Podnik je fyzická osoba podnikateľ alebo právnická osoba, ktorá na základe osobitnej zmluvy so spoločnosťou za odplatu prezentuje svoje produkty, vernostné akcie alebo služby v aplikácii „Vernosť“ a aktívne sa podieľa na využívaní tejto aplikácie.

 

Užívateľ je fyzická osoba, povinne registrovaná u spoločnosti, ktorá prostredníctvom elektronických aplikácií dostupných prostredníctvom webu alebo prevzatých na operačnom systéme užívateľa, využíva produkty a služby, ktoré sú predmetom aplikácie „Vernosť“.

 

Spoločnosť je výlučným vlastníkom autorských práv a práv duševného vlastníctva vzťahujúcich sa ku aplikácii „Vernosť“ a všetkých práv, ktoré pre túto osobu ako majiteľa a pôvodcu aplikácie vyplývajú zo zákona č. 185/2015 Z. z. autorský zákon v aktuálnom znení, ako aj prevádzkovateľom aplikácie.

 

 

 

 

II.

Funkcie aplikácie „Vernosť“

 

2.1 Užívateľ berie na vedomie, že v rámci aplikácie je oprávnený využívať nasledovné právne služby:

 • Vyhľadávanie podnikov – vyhľadanie podnikov poskytujúcich služby v súvislosti s aplikáciou „Vernosť“
 • Zbieranie vernostných bodov – oboznámenie sa s počtom vernostných bodov konkrétneho užívateľa, pričom počet bodov sa odvíja od počtu zelenou farbou zafarbených ikoniek, oboznámenie sa s časovým horizontom platnosti príslušnej akcie, časového horizontu, v ktorom je možné nazbierané body využiť a časom kedy nazbierané body prepadnú ako nevyužité a tieto sú po uplynutí dátumu platnosti ďalej nepoužiteľné

 

2.2 Podnik berie na vedomie, že v rámci aplikácie je oprávnený využívať nasledovné právne služby:

 • Zadanie ID užívateľa – možnosť zadania 4-miestneho ID užívateľa, ktoré užívateľ nahlási podniku a pod týmto ho bude podnik ďalej evidovať pri poskytovaní služieb spojených s aplikáciou „Vernosť“
 • Počet bodov – zadanie počtu bodov, ktoré chce podnik danému užívateľovi prideliť
 • Výber akcie – akcia (služby), na ktorú chce podnik prideliť určitý počet bodov
 • Pridanie loga – povinnosť podniku nahrať si svoje vlastné logo v rámci aplikácie „Vernosť“ pre jeho lepšiu identifikáciu, ktoré je možné pri užívaní aplikácie podnikom meniť
 • Pridanie popisu – povinnosť podniku opísať reálne podnik v rozsahu cca 150 znakov, pričom reálny popis zväčša obsahuje základné informácie o podniku
 • Pridanie fotografií – povinnosť podniku pridať 3 fotografie podniku (interiér, exteriér), ktoré sú v pomere strán 16:9 (na šírku)
 • Pridanie akcie – povinnosť podniku pridať a mať platnú minimálne 1 akciu v aplikácii „Vernosť“ počas jej užívania, pričom v opise akcie musí byť uvedený názov akcie a počet kusov, ktorý musí užívateľ resp. zákazník podnik objednať alebo zakúpiť, aby mal nárok na čerpanie akcie a dátum trvania akcie. Podnik sa zároveň zaväzuje, že akciu počas jej platnosti nezruší a každému účastníkovi, ktorý splní podmienky akcie poskytne príslušný akciový tovar v rozsahu podmienok akcie. Pokiaľ by príslušný podnik zrušil akciu pre uplynutím doby jej platnosti, zaväzuje sa, že ktorémukoľvek účastníkovi akcie, ktorý nazbieral čo aj len 1 bod, pripíše tento bod (podľa počtu nazbieraných bodov) do inej aktuálne prebiehajúcej akcie alebo poskytnúť akciový tovar so zrušenej akcie ako keby daný užívateľ splnil podmienky pre čerpanie akcie.

 

 

III.

Pravidlá používania aplikácie

 

3.1 Podnik a užívateľ berú na vedomie, že v aplikácii „Vernosť“ je zakázané používať a propagovať v rámci fotografií, slovných vyjadrení alebo iných úkonov nahotu, pornografiu, rasizmus, nenávisť a všetko čo odporuje dobrým mravom, poctivému obchodnému styku ako aj právnym predpisov platným na území SR.

 

3.2 Užívateľ vyjadrením súhlasu s týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami zároveň prehlasuje, že má minimálne 18 rokov, ktorá skutočnosť je podmienkou pre používanie aplikácie a rovnako tak túto skutočnosť prehlasuje aj podnik a to s poukazom na užívanie aplikácie osobami zamestnanými v podniku.

 

3.3 V prípade porušenia akýchkoľvek povinností v zmysle týchto všeobecných obchodných podmienok resp. prekročenia alebo zneužitia oprávnení podľa týchto všeobecných obchodných podmienok užívateľom alebo podnikom si spoločnosť vyhradzuje právo zakázať príslušnému podniku alebo užívateľovi používanie aplikácie „Vernosť“

 

 

IV.

Zodpovednostné vzťahy v rámci užívania aplikácie „Vernosť“

 

4.1 Podnik si je vedomý svojej povinnosti v dostatočnom časovom predstihu (minimálne 30 dní vopred) oznámiť najmä avšak nielen spoločnosti zrušenie prevádzky ako aj ukončenie využívania aplikácie „Vernosť“. Ukončenie využívania aplikácie „Vernosť“ je podnik oprávnený vykonať len v prípade ak tento nemá žiadne aktuálne prebiehajúce akcie a v prípade ak v podniku prebiehajú aktuálne akcie môže využívanie aplikácie „Vernosť“ ukončiť len na základe predchádzajúceho súhlasu spoločnosti.

 

4.2 Užívateľ aplikácie ako aj podnik súhlasia s tým, že oznámia spoločnosti akékoľvek správanie, ktoré porušuje tieto všeobecné obchodné podmienky a to na adrese: info@appvernost.sk

 

4.3 Spoločnosť nesie zodpovednosť za kvalitu a rozsah služieb v súvislosti s užívaním aplikácie „Vernosť“, za dostupnosť týchto služieb ako aj za riadne fungovanie predmetnej aplikácie.

 

4.4 Podnik týmto vyjadruje súhlas, že za služby v súvislosti s aktuálne prebiehajúcimi akciami, ako aj za dodržanie povinností stanovených týmito všeobecnými obchodnými podmienkami nesie v plnom rozsahu zodpovednosť on sám a prípadné sťažnosti vyrieši k spokojnosti užívateľov, ktorí túto skutočnosť berú na vedomie a svoje práva v súvislosti s akciami budú uplatňovať výlučne voči podniku. Všetci strany, ktoré užívajú aplikáciu „Vernosť“ sú si vedomé skutočnosti, že za poskytnutie akcie a služieb v rámci poskytnutej akcie nenesie žiadnu zodpovednosť spoločnosť, ale výlučne podnik.

 

4.5 Podnik berie na vedomie a súhlasí, že za prípadné škody, ktoré vzniknú užívateľovi v dôsledku uvedenia nepravdivých, neaktuálnych a neúplných informácií prípadne za škody vzniknuté v súvislosti s využívaním akcií a služieb v rámci aktuálnych akcií, zodpovedá výlučne podnik.

 

 

V.

Práva duševného vlastníctva

 

5.1 Podnik a užívateľ berú na vedomie, že jediným vlastníkom všetkých práv súvisiacich s právom duševného vlastníctva a autorskými právami ku aplikácii „Vernosť“ je spoločnosť a spoločnosť žiadnym spôsobom na užívateľa ani na podnik neprevádza žiadne z týchto práv a predmetným osobám umožňuje výlučne aplikáciu „Vernosť“ užívať.

 

 

 

Záverečné ustanovenia

 

6.1 Tieto všeobecné obchodné podmienky, ako aj všetky právne vzťahy z nich vyplývajúce, resp. vzniknuté sa riadia platnými a účinnými všeobecne záväznými predpismi SR.

6.2 V prípade, ak niektoré ustanovenia týchto všeobecných obchodných podmienok sú alebo sa stanú neplatnými, neúčinnými alebo nerealizovateľnými, nebude tým dotknutá platnosť, účinnosť a realizovateľnosť zostávajúcich ustanovení VOP.

6.3 Spoločnosť si vyhradzuje právo zmeniť tieto všeobecné obchodné podmienky kedykoľvek podľa svojho uváženia, obchodnej politiky a platnej legislatívy. Je však povinná vopred tieto zmeny zverejniť na obvyklom mieste dostupnosti VOP s uvedením dátumu účinnosti zmien. V prípade, ak podnik alebo užívateľ nesúhlasí so zmenami VOP je povinný svoj nesúhlas vyjadriť písomne a to v lehote do 30 dní od ich zverejnenia, v opačnom prípade sa má za to, že s VOP súhlasia.

6.4 Tieto všeobecné obchodné podmienky sú platné a účinné dňom 20.11.2019